Waar sta ik voor?

 

______________
Home

______________
Ron's Logboek

______________
Levensloop

______________
Waar sta ik voor?
______________
Veel gevraagd
______________
Artikelen

______________
De PvdA in Hulst

______________
Archief
______________
Klikken!
______________
Mail mij
 

Ron de Kort
Beukenstraat 5
4581 BT Vogelwaarde
0114-676107
06-81166808

 

Collegeprogramma 2006 - 2010
 

 

VERKIEZINGSPROGRAMMA

 PARTIJ VAN DE ARBEID

GEMEENTE

HULST

2006-2010

 Vastgesteld door de leden op maandag 28 november  2005

 

INHOUDSOPGAVE

1.Visie en dualisme

2.Economie, werkgelegenheid, toerisme en recreatie

3.Middelen

4.Ruimtelijke Ordening

5.Woningbouw

6.Onderwijs

7.Welzijn
   -Ziekenhuiszorg
   -Ouderenzorg
    -Gehandicaptenzorg
   -Jongerenbeleid
   -Buurtzorg

8.Sport en cultuur

9.Verkeer en vervoer

10.Veiligheid

11.Milieu

12.Lokaal bestuur

Speerpunten programma 2006-2010
 

1. VISIE EN DUALISME

 Het is de afgelopen jaren gebleken, dat sinds de invoering van het dualisme de gemeenteraad nog op zoek was naar de juiste, praktische uitwerking hiervan.

Het probleem zit in een  goede rolverdeling om slagvaardig en volgens de regels van de democratie besluiten te kunnen nemen.

Zo is de rol van de wethouder, fractie en individueel raadslid totaal anders geworden.

De fractie controleert en initieert het beleid en heeft in de gemeenteraad de uiteindelijke beslissende bevoegdheid. Tevens kan zij het voortouw nemen door met eigen voorstellen te komen, al dan niet ambtelijk ondersteund.

De wethouder is beleidsuitvoerder geworden.

Wethouder zijn wordt dus meer een beroep met specifieke deskundigheden.

De wethouder informeert de fractie, maar in wezen stopt daar zijn rol.

De afstand tussen wethouder en fractie is dus groter geworden.

 Voor onze afdeling is dus de fractie zeer belangrijk, met name ook de fractievoorzitter.

De fractie is de spreekbuis van de achterban en neemt uiteindelijk de volle verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid gezien ook haar beslissingsbevoegdheid.

De fractie moet aan haar eigen specifieke rol body geven. Dit totaal los van het gepresenteerde collegebeleid

Die eigen specifieke rol is nodig om een controlerende taak te kunnen uitvoeren en goede besluiten te kunnen nemen. Een wethouder kan de fractie informeren, maar niet lobbyen met het feit, dat hij gezien zijn werkzaamheden uitgebreider en gedetailleerder van zaken op de hoogte is. Want dan kan er een situatie ontstaan, dat het College door haar invloed op fracties de besluiten neemt. Dan blijft alles bij het oude en functioneert het dualisme niet.

De fractie zou in eerste instantie moeten worden beÔnvloed door betrokken groeperingen en individuen uit de samenleving.

Bovenstaande houdt tevens in, dat  mogelijke botsingen tussen wethouder en fractie van dezelfde partij inherent zijn aan deze werkwijze. Beide rollen zijn zo totaal anders, dat men mogelijke botsingen maar voor lief moet nemen.

Een goede wethouder zal echter scherp rekening houden met het feit, dat de gemeenteraad nu de besluiten neemt. Zijn beslissingsbevoegdheid is tot een minimum beperkt o.a. voor de meer ondersteunende taken.

 Kernpunten :

 • Het dualisme moet in de komende periode tot volwassenheid  toegroeien

De fractie voert volledig losstaand van standpunten van het College van B. en W. haar eigen beleid op basis van het verkiezingsprogramma en op basis van reacties van haar achterban en van individuen en groeperingen uit de samenleving. Zij kan zich bij deze taakstelling nader laten informeren door leden van het College van B. en W., door deskundige ambtenaren of betrokkenen uit de samenleving.

 

 • De fractie neemt op de aangegeven beleidspunten uit het verkiezingsprogramma zelf het initiatief om deze punten op de raadsagenda te plaatsen.
 • De fractie zal meer aandacht besteden aan vooroverleg met andere fracties om standpunten uit te wisselen.
 • Stimuleren van initiatiefvoorstellen door de eigen fractie en andere fracties.
 • De fractievoorzitter coŲrdineert de activiteiten van de fractie en zorgt voor een goede rolverdeling betreffende diverse werkzaamheden.
 • De fractie opereert in alle openbaarheid, mits niet in strijd met het vergaderreglement van de gemeenteraad.
 • De wethouder informeert bijtijds de fractie over de voortgang van het gevoerde beleid.
 • De fractie informeert bijtijds haar wethouder over haar ingenomen standpunten.

 Naar boven

 

2. ECONOMIE, WERKGELEGENHEID, TOERISME EN RECREATIE

 Bedrijven

 De werkgelegenheid is in onze gemeente onder grote druk komen te staan. Het banenverlies bij vele banken, ingezet door de harmonisering van de Europese wetgeving, zorgt voor vele ongewenste neveneffecten. De voornamelijk Belgische klanten van onze grenskantoren blijven noodgedwongen weg uit Hulst. De middenstand, met name de horeca, leidt omzetverlies. Ook Morres, tot voor kort een van de grootste werkgevers in onze gemeente, is genoodzaakt personeel te ontslaan. Het vergt veel creativiteit en ondernemingsgeest om dit banenverlies op te vangen.  

Het gemeentebestuur zal hiervoor randvoorwaarden moeten scheppen. Te denken van het benoemen van een account manager, belast met  binnenhalen en ondersteunen van bedrijven. 

De  gemeente Hulst zit in de  positie, dat grote milieuhinderlijke bedrijven niet in deze gemeenten gesitueerd mogen worden. Grote milieuhinderlijke bedrijven mogen zich alleen vestigen in de Kanaalzone. Toch is het van belang, dat de werkgelegenheid in onze nieuwe gemeente toeneemt en zeker minimaal op hetzelfde peil blijft. Grote bedrijven, die geen milieuhinder veroorzaken, zijn uiteraard van harte welkom.

De PVDA is van mening, dat bedrijven die in de kernen overmatig overlast bezorgen, te denken valt aan stank-, geur- en geluidsoverlast en/of overmatig veel vrachtverkeer, geen uitbreidingsmogelijkheden mogen krijgen. De gemeente in haar plaats moet dan wel zorg dragen voor bedrijfsterreinen met een doelmatige infrastructuur en voor een snelle en accurate afwikkeling van de benodigde procedures.

We hoeven maar over de grens te kijken naar het bedrijfsterrein Kluizemolen te St. Gilles-Waas of de Lange Akkers te Stekene. Dat zijn voorbeelden van de snelle realisatie met een diversiteit aan bedrijven met positieve gevolgen voor de werkgelegenheid. 

Een duidelijke keuze voor de verhoging van het woongenot in de kernen en een heldere planologische invulling van de bestemmingsplannen voor bedrijven zijn taken, die de gemeente zich ter harte moet nemen

  

Toerisme en recreatie       

Toerisme en recreatie  te verdelen in:

Winkeltoerisme, dagtoerisme en verblijfstoerisme.

Winkeltoerisme vindt hoofdzakelijk plaats in Hulst. De grote zorg is, dat het winkeltoerisme in Hulst afneemt. De zondagopenstelling van de winkels is niet meer uniek en de concurrentie in de buurt ( koopcentrum St. Niklaas ) neemt toe.  Er moeten alternatieve plannen komen, die daadkrachtig gerealiseerd worden. De PVDA pleit voor een snellere besluitvorming en een snellere concretisering van de uitvoering van plannen. We moeten de ondernemers vertrouwen geven door plannen daadwerkelijk te realiseren.

Er zal een duidelijke aaneenschakeling van winkels moeten komen tussen binnenstad -buitenstad en Morres.

Samen met cultuur-historische elementen uit de overige kernen moet het unieke van Hulst - vestingstad, oude gebouwen, gerestaureerde poorten - meer benut worden.

Het stimuleren van meer terrassen en restaurants e.d. past in deze context.

Een herinrichting van de Gentse straat is dringend gewenst. Afsluiten bij grote drukte een voorwaarde voor veilig ontspannend winkelplezier.

Dagtoerisme vindt hoofdzakelijk plaats te Perkpolder ( dijk- en strandrecreatie ), bij het zwembad te Kloosterzande, het Reijnaertland in Hulst en het verdronken land van Saeftinge. Ook grote bosrijke gebieden te Clinge en St. Jansteen kunnen een duidelijk recreatieve functie vervullen, mits deze goed onderhouden wandelpaden verkrijgen.

Deze vorm van toerisme kan verder gestimuleerd worden.

Er zal aandacht gegeven worden aan wandel -, fiets-, kano- en autoroutes.

De oude spoorlijn Hulst - St. Niklaas biedt eveneens mogelijkheden. Deze mooie fietsroute zou een uitstekend en veilig vervolg krijgen door het afsluiten  van de Waterstraat voor niet bestemmingsverkeer.

We zijn voorstander van het aanleggen van voorzieningen voor bijzondere doelgroepen.

De in 2005 in gebruik genomen parkeerplaats voor campers laat zien, dat er voldoende belangstelling is.  Ook de parkeervoorziening voor motoren bewijst al jaren zijn nut.

Verblijfstoerisme vindt voornamelijk plaats in de voormalige gemeente Hontenisse.

Op termijn kan de ontwikkeling van Hulst Noord – met als speerpunt het plan Perkpolder - een duidelijke rol vervullen. Een jachthaven in de oude veerhaven, woningen en een golfbaan kunnen dit gebied een extra stimulans geven. Nu er twee ontwikkelingspartners gevonden zijn, hoopt de PVDA op snelle realisatie van plan Perkpolder zonder dat daarbij de gemeentelijke middelen onder druk komen te staan; dus externe financiering.
De PVDA  ziet mogelijkheden om  verblijfsrecreatie te stimuleren.

Onze gemeente kenmerkt zich juist door haar bijzondere ligging in een polderlandschap en aan een waterrijke omgeving, zoals de Schelde, de vele kreken en denk ook hierbij aan de bosrijke gebieden. Een gebied wat rijk is aan cultuurhistorie; zeker als je het Belgische achterland erbij rekent. Een goede basis om toeristen voor langere tijd binnen de gemeentegrenzen te houden.  Meerdaagse arrangementen kunnen ontwikkeld worden om toeristen te laten genieten van Oost –Zeeuws-Vlaanderen.

Dit betekent wel, dat we moeten streven naar goed geoutilleerde verblijfsvoorzieningen.

De mogelijkheid voor een vakantiedorp is een optie en we willen het hoevetoerisme alsmede (mini) campings stimuleren.

 

Kernpunten:

 • Vooruitdenken door een beleidsvisie te ontwikkelen tot 2010

 • Behouden van het bezoekersmanagement.

 • Een  wethoudersportefeuille welke economie, toerisme, recreatie en cultuur     inhoudelijk combineert.

 • Een heldere binnenstadcoŲrdinatie om de samenhang tussen ontwikkelingen en de daadkracht te vergroten

 • Nieuwe kansen zoeken, die de Westerscheldetunnel met zich meebrengt.

 • Meer gebruik maken van het grote achterland BelgiŽ.

 • Uitvoering van de  Nieuwe Bierkaai inclusief waterpartij,  aansluiting binnenstad – buitenstad / Morres.

 • Uitbreiding van dagtoerisme door: fietsroutes, ruiterroutes, autoroutes, kanoroutes, alsmede bijzondere evenementen ondersteunen b.v. de jaarlijkse autorally.

 •  Uitvoering plan Perkpolder mits financieel verantwoord.

 • Een kwalitatieve inspanning leveren voor verblijfsmogelijkheden m.n. hotels.
 • Verblijfstoerisme stimuleren door een coŲperatieve opstelling t.a.v. van een vakantiedorp en hoevetoerisme. Het ontwikkelen van een kwalitatieve gezinscamping.

 • Het autoluw maken van de Grote Markt, wat tevens meer kansen biedt voor uitbreiding van de terrassen, ontspanning en vermaak. Een rustpunt in de binnenstad. Dit in samenhang met alternatieve parkeergelegenheid en een parkeerverwijssysteem

  

3. MIDDELEN

 

FinanciŽn 

De financiŽn van de gemeente dienen op orde te zijn. Dat wil zeggen, dat er niet ingeteerd mag worden op de algemene reserve. Reeds enkele jaren achtereen blijkt, dat de zelfstandige gemeente Hulst in Nederland niet bij de kopgroep zit, als het de lage lasten voor de burger betreft. Uiteraard moet je deze positie vergelijken met de voorzieningen en service, die de gemeente zijn burgers biedt. De PVDA streeft naar een aanvaardbare en herkenbare  verhouding tussen lasten en voorzieningen. Daarnaast moet lastenverzwaring worden voorkomen. Doorbij voorkeur te kiezen voor een college van drie wethouders geven wij aan serieus en zorgvuldig met het belastinggeld van de burger om te gaan.

Kernpunten

 • Aantal wethouders afstemmen op gemeentelijke organisatie.

 • Zorg voor  een voldoende  algemene reserve, die je kunt aanwenden bij tegenvallers Een minimaal streefbedrag van € 2.500.000,-- is ons uitgangspunt.

 • Concrete maximale bedragen van doelreserves vaststellen.

 • Openbare aanbestedingen voor een goede kwaliteit- prijsverhouding.

 • Het OZB tarief zal de komende vier jaar niet worden verhoogd.

 • De totale uitgaven van de gemeente mogen niet meer stijgen dan de algemene prijsindex.

 • Streven naar lastenvermindering.

Op welke wijze realiseren:

 • Vergelijken ( benchmarking ) van kengetallen met andere gemeenten

 • Efficiency- en doelmatigheidsdoelstellingen vastleggen voor totale ambtenarenkorps.

 • Ieder kwartaal legt het college middels tussentijdse rapportage verantwoording af  over de financiŽn aan de gemeenteraad.

 • Veel intensievere budgetbewaking en begrenzing van budgetten bij grotere projecten. Indien noodzakelijk wordt hiervoor expertise buitenshuis ingeschakeld of personeel geworven met de adequate kwalificaties.

 Naar boven

4. RUIMTELIJKE ORDENING

Bestemmingsplannen.

De PvdA gaat er voor om alle bestemmingsplannen zo snel mogelijk te actualiseren, zodat de burger weet, waar hij/zij aan toe is.  Inbreiding in de bebouwde kom moet, meer dan tot nu toe, worden gestimuleerd.  Er zijn nog genoeg “open gaten” in de huidige bebouwing. Door het hanteren van het principe “gelijke monniken, gelijke kappen” kan er een ťťnduidig beleid op de bestemmingsplannen worden losgelaten.

Bedrijven in de bebouwde kom, welke hinderlijk zijn voor de woonomgeving of een mogelijk beletsel vormen voor een grootschalige inbreiding, kunnen middels een adequate compensatie worden verplaatst naar een industrieterrein. Woningbouw kan hiervoor in de plaats komen.

Op industrieterreinen dienen flora en fauna vriendelijk opgezet te worden; dus meer groen en meer water in dergelijke zones.

Als er gelden vrijkomen als compensatie van de Westerschelde-verdieping, dient men in de bestemmingsplannen ruimte te creŽren om dergelijke plannen te verwezenlijken.

Recreatiegebieden moeten verder uitgebreid worden.

Bestemmingsplannen moeten service-verlenend zijn voor de burger.

Alle bestemmingsplannen moeten digitaal beschikbaar zijn.

Bestemmingsplannen moeten gebaseerd worden op toekomstige ontwikkelingen en niet enkel op de huidige situatie.

Betere afstemming tussen alle (semi-) overheden  bij de ontwikkelingen van plannen.

 Naar boven

 

5. WONINGBOUW

Het landelijk beleid  beperkte de afgelopen jaren de mogelijkheden voor woningbouw. 

Het bleek  voor de gemeente  Hulst  - vooral in de kleinere kernen -  onmogelijk te kunnen voldoen aan de vraag naar nieuwe woningen. Jongeren, die op hun dorp wensten te blijven wonen, konden helaas slechts zeer mondjesmaat terecht. Een slechte zaak waarin nu een echte kentering  is waar te nemen. Er mag weer gebouwd worden.

Het idee om binnen de bebouwde kom te zoeken naar geschikte bouwlocaties ( inbreiding ) ondersteunt de PVDA. Het uitgangspunt om in Zeeland slechts enkele gemeenten als groeikern aan te wijzen was voor de PVDA altijd een slecht te verteren beleidskeuze. We zullen ons daarom een uiterste inspanning getroosten om meer woningbouw op de kernen mogelijk te maken. Sterker nog, we spreken ons uit voor een verhouding van 60% woningbouw in de kernen en 40% in de grote uitbreidingsplannen. Dit tot behoud en bevordering van de leefbaarheid en groeikansen van de kernen.

Gezien de behoefte aan betaalbare woningen pleit de PVDA voor een  voorraad op maat aan huurwoningen en voor het uitwerken en vastleggen van het idee om in elk uitbreidingsplan de mogelijkheid te scheppen om starters-woningen te bouwen voor een acceptabel budget; eventueel met een kettingbeding om mogelijke speculatie te voorkomen

De PVDA pleit voor variatie in bouwen; dus meer creativiteit in uitbreidingsplannen, geen uniforme bebouwing, maar juist binnen een uitbreidingsplan bijzondere locaties toewijzen, waar gecontroleerd geŽxperimenteerd kan worden. Hulst loopt ontzettend achter, waar het gaat om het duurzaam bouwen en het gebruik maken van duurzame energie. De vaak starre bouwwereld kan meer geprikkeld worden om te streven naar verscheidenheid. Dergelijke wijken zijn te vinden in Bergen op Zoom, Middelburg en Goes. Dus moet dat hier ook kunnen. We zijn voorstander voor grondprijsdifferentiatie als hiermee het duurzaam en energiezuinig bouwen gestimuleerd wordt. We denken hierbij aan kleine locaties in nieuwbouwwijken waar men bijvoorbeeld zonne-energie, of warmtekrachtpompen gebruikt als alternatieve  energiebron.

Hulst is rijk aan buitengebieden.  Het zeer stringente bouwbeleid maakt zelf de kleinste toename van woningen onmogelijk. De PVDA pleit ook voor het verhoudingsgewijs  mogelijk maken van extra woningen in de buitengebieden.

Hulst moet ook lef tonen, als gebieden binnen grotere kernen dreigen te verpauperen. Men moet niet steeds streven de ontstane gaten in de bebouwing vol te proppen met nieuwbouw,  maar ook onderzoeken of kleine groene zones het leefmilieu in de wat oudere wijken niet kunnen verbeteren.

Hulst moet duidelijke richtlijnen samenstellen om op korte termijn in te kunnen grijpen, indien woningen of bedrijfspanden gevaar opleveren na bijvoorbeeld brand of wanneer er instortingsgevaar dreigt of sprake is van sterke overlast voor de directe omgeving. Het moet voorbij zijn met het jarenlang tolereren van bouwvallen in de straat.

Kernpunten :

 • Streven naar meer voor woningbouw. Veel ruimte voor particulier initiatief.

 • Inbreiding mogelijk maken  binnen de huidige kernen.

 • Woningbouw in  alle kernen naar wens van de bewoners.

 • Voldoende betaalbare huurwoningen.

 • Starters-woningen in nieuwbouwwijken.

 • Bestemmingsplannen binnen de wettelijke termijn van 10 jaar herzien.

 • Meer diversiteit en creativiteit in woningbouw.

 • Mogelijkheden om in te grijpen  bij bouwvallen.

 • Grondprijsdifferentiatie in ruil voor gebruik duurzame energiebronnen.

 • In buitengebieden enkel woningbouw toestaan wat past in het landschap.

 

Naar boven

6. ONDERWIJS

Met name in de gemeente Hulst is de laatste jaren onder  leiding van de PVDA-wethouder van onderwijs en met medewerking van de diverse ambtelijke afdelingen veel nieuwbouw, verbouw en uitbreiding gerealiseerd. Te denken valt aan:   Praktijkschool Hulst, De Brug in Hulst, St. Bernardus te Clinge, de Schakel te Vogelwaarde e.a.

De bestuurlijke perikelen omtrent de opvang van kinderen voor  en na school maakt duidelijk, dat een bestuurlijke koppeling tussen alle vormen van kinderopvang in de gemeente moet worden onderzocht. Voor -en naschoolse opvang, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven enz. moeten professioneel worden aangestuurd om efficiŽnt gebruik van ruimte en middelen te kunnen bewerkstelligen. 

Ook is aan de orde een gedegen onderzoek naar de spreiding van de basisscholen in de kern Hulst. Indien mogelijke uitbreiding van de Willibrordusschool niet van toepassing is, zullen we in de omliggende nieuwbouwwijken naar andere mogelijkheden moeten zoeken. 

Ouders hebben nu eenmaal het recht om kinderen die scholen te laten bezoeken, welke aansluiten bij hun behoeften. In het bijzonder denken we hierbij aan kinderen met een bepaalde handicap. De wettelijke regeling in deze verplicht de gemeenten de vervoerskosten te vergoeden. De PVDA wil wel onderzoeken of uitwassen aangaande die vervoerskosten kunnen worden teruggedrongen. 

Kernpunten :

 • Voldoende middelen reserveren voor nieuwbouw, uitbreiding en onderhoud.

 • Het stimuleren van ontwikkelingen als voor - en naschoolse kinderopvang, alsmede de Brede school en onderzoek naar bestuurlijke integratie.

 • Handhaving van onderwijs in de kernen is een must en speerpunt van de gemeente.

 • Beheersbare vervoerskosten voor leerlingen.

 • In aansluiting van de realisatie van grotere nieuwbouwwijken zorg dragen voor het basisonderwijs inclusief veilige fietspaden.

 

Naar boven

 

7. WELZIJN

Ziekenhuizorg/Ouderenzorg/Gehandicaptenzorg/Jongerenbeleid/Buurtzorg

Inleiding

Gemeenten dragen van oudsher bij aan de gezondheid van de bevolking. De PVDA vindt, dat de gezondheidssituatie van de mensen niet alleen beÔnvloed wordt middels de gezondheidszorg, maar dat allerlei andere maatschappelijke aspecten zoals wonen, welzijn en leefomgeving ook een belangrijke rol spelen.

Uitgangspunten

De PVDA staat er voor, dat binnen (Oost) Zeeuws-Vlaanderen een zo compleet mogelijk voorzieningniveau  blijft bestaan.

Deze voorzieningen dienen dicht bij de burger te worden aangeboden.

Tevens staat de PVDA voor een integrale aanpak en beleid op het gebied van wonen, zorg, welzijn en ziekenhuiszorg.  Hierbij moet ook gedacht worden aan de opvang van asielzoekers.

Bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid heeft de PVDA oog voor het verbeteren van het lokale leefmilieu in de breedste zin van het woord. Een prettige leefomgeving met goede voorzieningen draagt bij aan het welbevinden van onze inwoners. Dit realiseren, in stand houden en waar nodig verbeteren, heeft onze aandacht.

Daarnaast vinden wij dat extra aandacht moet uitgaan naar kwetsbare groepen binnen onze gemeente.

Als PVDA vinden wij tevens het stimuleren van gezond (en sociaal) gedrag een belangrijk speerpunt van beleid. Bijvoorbeeld door het invoeren van een gratis sport-cultuurpas voor jongeren tot 18 jaar.

Van essentieel belang vinden wij, dat de gezondheidszorg en andere diensten voor iedereen toegankelijk moeten zijn en blijven.

De PVDA zal zich inzetten voor een realistische financiering van de zorg - en welzijns- functies, zodat organisaties kwalitatief goede zorg kunnen blijven leveren. We bepleiten een evenwichtige verdeling van de middelen uit de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Daarnaast zullen wij organisaties bevragen over de wijze, waarop gemeenschapsgelden worden aangewend.

Ziekenhuiszorg

Op medisch en specialistisch gebied dient Zeeuws-Vlaanderen verzekerd te blijven van een zo volwaardig mogelijk voorzieningenniveau. Daarnaast vinden wij, dat specifiek voor Oost– Zeeuws-Vlaanderen de ziekenhuisfunctie op een aantal onderdelen hersteld dient te worden. We verwijzen hier naar de situatie in de gemeente Sluis. Tot nu toe is dit niet gerealiseerd. De PVDA zal zich hier de komende jaren hard voor maken. Wij zien nog steeds als optie deze functies te realiseren in samenwerking met de bestaande zorgorganisaties binnen onze gemeente. De discussie rondom het eventueel realiseren van ťťn hoogwaardig technologisch centrumziekenhuis in Zeeland volgen wij op de voet. De PVDA afdeling Hulst zal hiervoor op lokaal, provinciaal en landelijk niveau zijn invloed aanwenden om voor

Zeeuws-Vlaanderen de huidige ziekenhuisvoorzieningen overeind te houden.

Adequaat ambulancevervoer is van levensbelang. Ons uitgestrekt platteland noopt tot het strikt in stand houden van ambulancevoorzieningen in de directe nabijheid. Ambulancevervoer moet gegarandeerd blijven binnen de wettelijke normtijden.

Als PVDA zullen wij hierop mede toezien en geen concessies doen.

De vorming van de huisartsenposten (HAP) heeft de afgelopen jaren zijn beslag gekregen. De PVDA zal de verdere ontwikkelingen rondom de HAP intensief volgen. Een verdere centralisatie van de verschillende huisartsenposten binnen Zeeuws Vlaanderen is voor de PVDA onaanvaardbaar. De gemeente Hulst zal in onze optiek ook in toekomst de huidige voorzieningen handhaven.

Ouderenzorg

Binnen de gemeente Hulst dient een gespreid aanbod te zijn, waar ouderen een beroep kunnen doen op verschillende woon-, zorg- en welzijnsfuncties. Tot nu toe is het niet gelukt om in de kernen Vogelwaarde, Sint Jansteen en Clinge volwaardige kleinschalige woonzorgcentra te creŽren. De PVDA blijft zich inzetten om in de verschillende dorpskernen kleinschalige woonzorgcentra te realiseren. Ons uitgangspunt is, dat ouderen - als zij dat willen - zo lang mogelijk in hun eigen kern kunnen blijven wonen. Dit draagt bij aan het instandhouden van het sociaal leefmilieu en welbevinden van ouderen. De PVDA is van mening, dat de financiŽle toegankelijkheid van dergelijke voorzieningen voor iedereen haalbaar moet zijn en blijven. Dit betekent betaalbare huren in combinatie met goede hulp - en zorgverlening op maat. Naast verpleegkundige en verzorgende aspecten dient er ruim aandacht te worden geschonken aan de welzijnscomponent binnen de directe omgeving van de oudere. De oudere dient, zo vinden wij, op alle fronten ondersteund te worden om te kunnen blijven functioneren in zijn of haar eigen leefomgeving. Faciliteiten als ondermeer sociaal culturele activiteiten en maaltijdvoorziening ( tafeltje dekje ) dienen tegen een acceptabele prijs beschikbaar te zijn.

Gehandicaptenzorg

Iedere burger heeft het recht om op een volwaardige manier te functioneren binnen de gemeente Hulst. Dit betekent, dat gehandicapte burgers, daar waar dat nodig is, ondersteund worden om op een zo zelfstandig mogelijke wijze te kunnen leven en wonen. De PVDA zal zich verder inzetten voor goede toegankelijke ( openbare ) gebouwen met - waar nodig -aangepaste voorzieningen

Ook een aangepaste informatievoorziening aan gehandicapten - indien noodzakelijk - vinden wij van essentieel belang. De Wet Voorziening Gehandicapten (WVG) moet blijvend onder de aandacht van de burgers worden gebracht, zodat gelden uit deze voorziening op het juiste moment voor de juiste doelgroep aangewend kunnen worden. De PVDA vindt, dat gehandicapten in staat gesteld dienen te worden om zich binnen de samenleving maximaal te kunnen ontplooien. Als PVDA zijn wij van mening, dat de gemeente hierin een voorbeeldfunctie en voortrekkersrol dient te vervullen. Als werkgever kan de gemeente deze voorbeeldfunctie omzetten in het voldoen aan de vijf procent regeling. 

De zorg voor verstandelijke gehandicapten

Als PVDA zijn wij voorstander van een verdere integratie van verstandelijk gehandicapten binnen onze samenleving. Dit betekent, dat de woonfunctie en hulpverlening voor deze doelgroep decentraal dient te worden gerealiseerd. De PVDA is van mening, dat ook de ondersteunende faciliteiten voor deze doelgroep dicht bij de eigen woonomgeving aangeleverd dienen te worden. We maken ons sterk voor het binnen de gemeente Hulst behouden en verder ontwikkelen van de verschillende ( ondersteunende ) voorzieningen van de zorgorganisatie de Tragel.

Jongerenbeleid

Jongeren hebben de toekomst. De PVDA vindt, dat aan jeugdigen zoveel mogelijk ontplooiingskansen moeten worden geboden. Daar waar nodig moeten jongeren ondersteund worden, zodat achterstand en uitval zoveel mogelijk voorkomen wordt. Inzicht in wat de jeugd bezighoudt, nodig heeft en wil, vinden we belangrijk om een goed gericht jongerenbeleid te voeren. Jongeren moeten rechtstreeks, zo nodig individueel benaderd worden. De PVDA ziet hier een belangrijke taak weggelegd voor scholen, verenigingen en eventueel buurthuizen. Aan vroegtijdige signalering van problemen zullen wij de komende tijd extra aandacht schenken, zodat bijgestuurd kan worden. De PVDA kent ondermeer scholen hierin een belangrijke verantwoordelijkheid toe. Extra aandacht dient de komende jaren uit te gaan naar ondermeer alcohol – en drugsvoorlichting, veiligheid en weerbaarheid op scholen. Het drugsbeleid binnen de gemeente dient bij actuele ontwikkelingen op de politieke agenda te staan. Daar waar jongeren dreigen uit te vallen in het onderwijs dient de gemeente medewerking te continueren aan bijzondere trajecten welke deze jongeren adequaat op  vangen. Tevens vindt De PVDA, dat jongeren binnen Zeeuws Vlaanderen ( ook na hun studietijd ), toekomstperspectief geboden moet worden. Studiemogelijkheden en werkgelegenheid voor jongeren zal de komende jaren onze aandacht hebben. We zien hier naast de lokale overheid, ook een belangrijke rol weggelegd voor ondermeer het ROC, die hiertoe met diverse bedrijven kan samenwerken.

Buurtzorg.

Een prettige leefomgeving en welzijn wordt vaak ook bepaald door het aan - of afwezig zijn van ( kleine ) ergernissen. Iedereen kent wel een voorbeeld, zoals losliggende stoeptegels, geluidsoverlast, overhangende takken of lantaarnpalen, die geruime tijd defect zijn. Niet voor iedereen is het even logisch en gemakkelijk om de telefoon te grijpen. De PVDA is voorstander van speciale wijk - of buurtteams, die vanuit gemeentewerken in het bijzonder belast zijn met het onderhoud van een kern of grotere wijk. Hierdoor ontstaat er een gemakkelijk aanspreekpunt voor inwoners om kleine ergernissen direct te melden, zodat ze snel opgelost kunnen worden. Een vast e-mail adres, zoals nu is gerealiseerd, voor opmerkingen en eventuele klachten van burgers bij de gemeente kan zorgen voor een toegankelijkere, directere en betere communicatie en het sneller verhelpen van problemen.

Als PVDA zijn wij voorstander van goede algemene buurtzorg in de directe nabijheid. Niet alleen ingrijpen als er al problemen zijn, maar ook een goede preventie achten wij van groot belang. Kortom een goed leefmilieu in stand houden en zonodig verbeteren.

Kernpunten :

 • Een locatie met een ( beperkte ) ziekenhuisfunctie binnen de gemeente.

 • Gezamenlijke huisartsenpraktijk: Ja. Spreekuur op kernen handhaven. Vroedvrouwen regulier opnemen binnen de huisartsenpraktijk.

 • Ambulancevervoer garanderen binnen de normen. Dit i.v.m. het grote gebied, ( polders ) dat tijdig bereikt moet kunnen worden bij spoedgevallen.

 • Uitgebreidere ouderenzorg in de grotere kernen. Streven naar een levensloopbestendige woonomgeving. Aangepaste woningen voor senioren.

 • Betaalbaar houden van tafeltje dekje en andere directe levensbehoeften van ouderen.

 • Goede sociale ontmoetingsplaatsen, gemeenschapshuizen.

 • Vaste gemeentelijke onderhoudsteams voor de kern.

 • Streven naar “zichtbare”  wijkagenten.

 • Speeltuinen voor de jongste leeftijd. 

 • Ontmoetingsruimte voor de oudere jeugd. Mogelijkheden om onder begeleiding     van vakkundige medewerk(st)ers te ontspannen.

 • Continueren van medewerking aan opvangprojecten voor (dreigende) schooluitvallers.

 • Door  samenwerking van diverse organisaties zorgen voor ťťn zorgloket.

 

Naar boven

 

8. SPORT EN CULTUUR

Een gratis “sport- cultuurpas” voor jongeren t/m 18 jaar moet de jeugd en hun ouders stimuleren actief deel te nemen aan de sportieve voorzieningen. Jeugd activeren zorgt voor gezondere mensen, sterkere sociale netwerken en minder overlast. De moeite waard om in te investeren. Uiteraard krijgen verenigingen een vergoeding voor gederfde contributie.

Bijzondere aandacht voor sport en cultuur. Wekelijks zijn honderden mensen in touw bij de voorbereiding of uitvoering van sportwedstrijden of culturele evenementen; allemaal belangeloze energie van vele vrijwilligers. De PVDA draagt daarom de diverse stichtingen en organisaties een warm hart toe. 

We zijn voor een helder subsidiebeleid, zodat ieder weet op basis van welke argumenten en normen men al dan niet in aanmerking komt voor subsidie. Verenigingen en clubs die kunnen aantonen, dat ze extra actief zijn - bijvoorbeeld vaak naar buiten treden - zouden extra beloond moeten worden.

Een ingezet pad willen we voortzetten nl. de privatisering van terreinen en gebouwen; uiteraard wel op het moment, dat deze in een goede staat van onderhoud verkeren

We pleiten voor een dienstverlenende opstelling van de gemeente bij het aanvragen van de diverse vergunningen, het ondersteunen van de organisatie van evenementen ( dranghekken, het verlenen van vergunningen, contacten met de politie enz. )  De PVDA heeft reeds zorg gedragen voor de aanschaf van aangepaste transportmiddelen om het vervoer van dranghekken te vereenvoudigen.

De PVDA wil onderzoek bij de verenigingen hoe men meer betrokken kan worden bij de naschoolse opvang van leerlingen. Het bekende mes snijdt aan twee kanten. Mogelijkheden voor de jeugd om zich na schooltijd onder begeleiding te ontspannen kan voor de betreffende vereniging mogelijke nieuwe aanwas betekenen. De PVDA wil een impuls geven aan deze projecten. omdat ze passen in een integraal jeugdbeleid. Om verenigingen te stimuleren is de PVDA voorstander van een subsidiebeleid, dat gekoppeld is aan de mate van jeugdzorg, die een vereniging biedt.

De PVDA is voorstander van het openen van een gesprek met de eigenaar van Reijnaertland. In onze ogen voldoen de verwachtingen, die geschapen zijn, niet aan de werkelijkheid. In ieder geval niet conform de afspraken met de gemeente, die hiervoor toch een  vastgestelde jaarlijkse exploitatiebijdrage uittrekt. Zowel inrichting van het terrein, alsmede het marginale buitenbad wordt door ons als onvoldoende ervaren. Flexibeler openingstijden bij mooi weer is een noodzaak.

Kernpunten :

 • Een gratis sport-cultuurpas voor jongeren t/m 18 jaar.
 • Voortzetten beleid tot privatisering.
 • Dienstverlenende opstelling gemeente vergroten bij aanvraag van vergunningen en hulp bij de organisatie van evenementen integraal jeugdbeleid.
 • De zwembadexploitatie conform de afspraken, anders de exploitatiebijdrage heroverwegen. Het huidige bad moet aantrekkelijker worden.
 • Openstellingtijden bibliotheek verruimen.

 

 

Naar boven

 

9. VERKEER EN VERVOER

 
Openbaar vervoer

De verzelfstandiging van de vervoersbedrijven heeft geleid tot duidelijke economische keuzes. Enkel die busdiensten, welke voldoende rendement opleveren, worden gehandhaafd. 

Concreet betekent dit dat de kernen minder bereikbaar zijn. Het experiment met de belbus  dreigt door een tekort aan klanten geen lang leven beschoren.

De “Bredabus” is van levensbelang voor onze regio. Door de inzet van velen is in de afgelopen periode de dienstverlening vergroot, doordat de bus weer door Nieuw-Namen rijdt.

Dat deze bussen tevens stoppen in Antwerpen is een prettige bijkomstigheid 

De PVDA zal blijven streven naar een volwaardige busverbinding tussen Hulst en Breda nu en in de toekomst.

De PVDA pleit voor een onderzoek naar een halteplaats dicht bij het centrum. 

Vooral ouderen en mensen, welke inkopen hebben gedaan, vinden het prettiger als ze geen lange wandeling moeten maken van en naar de huidige bushaltes ver buiten het centrum.

Nieuwe woonwijken zorgen voor een grotere behoefte aan bushaltes in de nabijheid.

Zo is het een wens van de PVDA om bij de Groote Kreek een opstapplaats te realiseren voor diegenen, die vanuit Hulst naar Terneuzen  of verder willen reizen en vice versa. Deze wens kan meegenomen worden bij het ontwerp van de reconstructie  (2006) van de Van de Maelstedeweg.

De opening van de Westerscheldetunnel heeft geleid tot een andere vervoersstroom.

Voor bezoekers aan Goes of reizigers, die voorheen op station Kruiningen - Yerseke overstapten op de trein  is de reistijd verlengd en duurder geworden.

De PVDA pleit voor een Zeeuws - Vlaams abonnement. Hierdoor zouden inwoners van onze regio tegen beperkte kosten gebruik kunnen maken van de Westerscheldetunnel.

Geen bootkaart maar een tunnelkaart.

Een serieus onderzoek naar de mogelijkheden van een fiets - voetverbinding  Perkpolder-Kruiningen wordt door de PVDA ondersteund. Vele scholieren  en dagjesmensen kunnen hiervan gebruik maken. We moeten dit experiment de ruimte geven om de daadwerkelijke behoefte te kunnen vaststellen uitgaande van een adequate dienstregeling tegen een concurrerende prijs.

De tunnel bij Sluiskil juicht de PVDA toe. Een voorwaarde is wel, dat hij tolvrij moet blijven.

Infrastructuur

Nu ook “ons” enige stuk vierbaansweg van geen directe betekenis meer is ( Kuitaart -Perkpolder), kan de aandacht gericht worden op een vlotte doorstroming op de provinciale wegen. De opening van de rondweg bij Terhole in 2005 heeft voor meer rust en veiligheid in de kern zelf gezorgd.

De PVDA pleit voor een snelle realisatie van parallelwegen langs de N 61 ( Terhole –Terneuzen ). Het weren van het langzaam verkeer op deze weg zal de doorstroom en de veiligheid verhogen.

De aansluiting van Hulst via Axel naar de Tractaatweg speelt een belangrijke rol bij een goede snelle ontsluiting. Parallelwegen langs het gehele traject vanaf Hulst tot Absdale moeten het landbouwverkeer weren, waardoor er een veiligere verbinding ontstaat. Mogelijk kan deze weg een betere toe- en afvoerroute opleveren voor het Belgische kooptoerisme.

Een duidelijk knelpunt voor de Belgische dagjesmensen blijft het (Belgische) dorpje Paal. Jarenlang overleg  tussen de gemeente Hulst en de gemeente Stekene heeft niet meer opgeleverd dan een beperkte aanpassing van de verkeerslichten. De PVDA streeft naar een vlotter ontsluiting door in overleg met onze buurgemeente een rotonde te realiseren Dit moet lukken in de komende raadsperiode.

Andere verkeersknelpunten zijn het Scharnier - uiteraard enkel op zondag en de Belgische feestdagen - en het stoplicht op de Absdaalseweg / N60.  Aan beide punten kan aandacht worden geschonken, wanneer de koppeling van Morres met de binnenstad wordt aangepakt. De toeristen en wekelijkse bezoekers eisen een vlotte toegang tot de stad en een vlotte afwikkeling van het verkeer, als men huiswaarts keert.  De inzet van verkeersregelaars kan een voorlopige snelle optie zijn, voordat andere en definitievere plannen worden gerealiseerd. We denken alvast aan aparte uitvoegstrook richting Van der Maelstedeweg.

Bij de aanpak van  het lokale wegennet heeft de Van der Maelstedeweg de hoogste prioriteit. Deze in erbarmelijke staat verkerende doorgangsweg naar de Hulster binnenstad is onlangs aangeduid als toevoerweg naar het centrum van Hulst.   Daarnaast is het verwezenlijken van een rotonde op het eind van de Koolstaat / Zoutestraat  na 15 jaar gepraat geen overbodige  luxe om het verkeer vlot en veilig te laten doorstromen.

De groeiende woonwijk “Groote Kreek”  zou uit veiligheidsoverwegingen gebaat zijn met een verbinding naar de binnenstad middels een fiets - wandelbrug over de buitenvest.  Tevens historisch verantwoord indien de Asschepoort in ere hersteld zou worden. De PvdA wil historie en hedendaagse noodzaak logisch en pragmatisch  aan elkaar koppelen

Op basis van een helder onderhoudsplan moeten alle wegen in onze gemeente  periodiek gescreend worden.

De PVDA wil geldverslindende “kunstwerken”, zoals heuvels, rotondes e.d. slechts bij uitzondering aanleggen.

Plaatsbepaling voor meting van verkeerssnelheden e.d.  moet gerelateerd zijn aan “black spots”en ongevallocaties.

Kernpunten :

 • Verantwoorde busverbindingen tussen de kernen.

 • Een reductiekaart voor de Westerscheldetunnel voor Zeeuws – Vlamingen.

 • Handen af  van de Bredabus.

 • Handhaving en verbetering Belgische lijndiensten en halteplaatsen.

 • Keihard werken aan de knelpunten: Paal, Scharnier en Absdaalseweg.

 • Tolvrije tunnel  bij Sluiskil.

 • Onderzoek naar een ochtend - avondverbinding voet - fietsveer bij Perkpolder.

 • Fiets - voetbrugverbinding de Groote Kreek - binnenstad en een nieuwe bushalte.

 • Snelle aanpak ( 2006 ) Van der Maelstedeweg.

 • Parkeerkaarten voor de eigen bevolking.

 • Binnen de bebouwde kom voorrang van rechts.

 • Middelen reserveren voor strategische aankopen nabij onveilige kruispunten e.d.

 • Inventariseren mede door bv. Dorps en wijkraden van verkeersonveilige situaties in elke kern of  wijk.

 

 

Naar boven

 

10. VEILIGHEID

 

Brandweerbeleidsplan

Na diverse rampen gingen de ogen van bestuurders open. Men bleek zelf ook verantwoordelijk te zijn voor falend beleid. Zorgen dat de regels gehandhaafd worden, is de boodschap. Gedogen en een "ons - kent - ons - beleid" is uit den boze.

Het traject van de gebruiksvergunningen, dat in 2003 met veel ophef en met zeer veel geld is gestart, dient eindelijk afgerond te worden. De PVDA gaat voor veiligheid en gelijkheid.

Het brandweerkorps moet voorzien worden van noodzakelijk hulpmiddelen om deze taken goed uit te kunnen voeren.

 Politie

Landelijk wil men naar centralisatie van de politie. De gemeente is en blijft wat de PVDA betreft de motor van een integrale aanpak van veiligheid.. Tenslotte moet de politie de burgers waar geven voor hun belastinggeld. Er moeten betere afspraken gemaakt worden over de politieprestaties. Geen eenzijdige aandacht voor het uitschrijven van zoveel mogelijk bonnen. De politie moet de burgers veiligheid bieden, daar waar er behoefte aan is.

Vandalisme bestrijden door stringent toezicht en daadkrachtig optreden. Naast een proces verbaal dienen de kosten waar de gemeenschap voor opdraait  te allen tijde door de gemeenten verhaald te worden op de dader(s). Wie vernielt, betaalt. Aandachtspunten zijn overlast van hangjongeren,  woninginbraken, wekelijks terugkerende vernielingen met name op de toegangswegen ( Tivoli / Steensedijk )  naar het centrum van Hulst. We willen de burger  hierbij betrekken  door een simpele manier van het melden van problemen mogelijk te maken via b.v. een gemeentelijke meldlijn.

In het bijzonder wil de PVDA aandacht voor het drugsbeleid. Handelen of gebruiken van hard drugs wordt niet getolereerd. Een hard beleid voor handel binnen een straal van 1 kilometer van scholen en sportfaciliteiten.

De politie moet terug de wijk in zodat men weet wat er speelt en leeft. Niet enkel blauw op straat om boetes uit te delen maar zichtbaar  aanwezig te voet, met de fiets, te paard en als het moet met de motor of auto.  Zichtbaar en aanspreekbaar. Dit zorgt voor een veilig gevoel.  Zichtbaar  aanwezig op tijdstippen en plaatsen wanneer het nodig is  maar ook op  rustige momenten.

Er dient een verruiming van de bureauopenstelling te worden gerealiseerd.

Kernpunten

 • Afronding van de gebruiksvergunningen, met name openbare gelegenheden en bedrijven.

 • Wie vernielt betaalt. Lik-op-stuk bij vandalisme en baldadigheid.

 • Ruimere  bureauopenstelling van 8.00 uur – 22.00 uur

 • Handhaven wetten, normen en waarden. De politie is herkenbaar aanwezig.

 • Onderzoek of het huidige beleid t.a.v. van soft - drugs het juiste is.

 

Naar boven

 

11. MILIEU

 Zeeland is de mooiste provincie van Nederland, althans zo wordt beweerd. Laten we er aan werken om dit te behouden

De PvdA streeft naar een schoon milieu, een vitale natuur en een aantrekkelijk landschap.

Om dit te behouden draagt de  gemeente er zorg voor dat er meer aandacht wordt besteed aan de gevaren en de risico’s van de activiteiten in de Antwerpse haven. Het netwerk van meetstations voor luchtvervuiling moet worden uitgebreid Met name onderzoek naar fijnstof is een prioriteit. Er dient een onderzoek te worden verricht naar gezondheidsklachten bij inwoners van de gemeente in relatie tot de omringende industrie. Verdere uitbreiding van de haven van Antwerpen dient een halt te worden toegeroepen. Het minimaal vereiste is een bufferafstand van 5 kilometer van de gemeentegrens.

De PVDA streeft naar een grotere cohesie tussen natuur en recreatie. Beide belangen kunnen in onze ogen prima  samengaan. De mogelijkheden, die er liggen om inwoners en bezoekers meer te betrekken en te laten genieten van de natuur moeten benut worden.

Een exclusief natuurgebied is in onze ogen te eenzijdig van karakter. De combinatie recreatie en natuur levert een meerwaarde op voor onze gemeente.  Om dit te bereiken is overleg nodig met beheerders, landeigenaren, gebruikers, milieuorganisaties en Provincie.

Handhaving van milieuregels kan allereerst geschieden middels een goede voorlichting. Risicobedrijven kunnen frequent worden gecontroleerd.

Bedrijven zullen minder frequent worden bezocht wanneer blijkt dat zij zich consequent aan de regelgeving houden . Zo ontstaat er meer tijd voor diegenen, die het niet zo nauw nemen.

Controlebezoeken kunnen worden afgestemd met andere disciplines, zoals het Waterschap,  de Provincie, de brandweer en anderen, zodat bedrijven niet te pas en te onpas door allerlei instanties gecontroleerd worden. 

EfficiŽnt en effectief gebruik van de menskracht en middelen is een “must”

De gemeente moet de beperkte openingstijden van het milieupark verruimen.

Daar is behoefte aan en uiteindelijk wordt er genoeg voor betaald. De burger vraagt immers klantvriendelijkheid. Ruimere openingstijden voorkomen wachttijden en stimuleren burgers om afval op een goede manier te laten verwerken.

 

Kernpunten :

 • Kwalitatief goede voorlichting over milieuregels. 

 • Jaarlijks risico - inventarisatie en bijstelling van milieuregels en een frequente controle op locatie.

 • Milieuzorg  promoten binnen de bedrijven en instellingen.

 • Natuurgebieden zo veel mogelijk openstellen voor recreatie.

 • Stiltegebieden in de extra kwetsbare flora en fauna.

 • Binnen de landelijke en provinciale bepalingen middels bestemmingsplannen aangeven, wat de gemeente wil nastreven in een gebied.
 • Ruimere openstellingtijden van het milieupark.

 • Een snel meldsysteem voor calamiteiten op Belgisch en Nederlands grondgebied.

 • Wetenschappelijk onderzoek naar fijn stof in onze regio en de gevaren voor de Volksgezondheid.

 • InitiŽren van het opwekken van duurzame energie d.m.v. van warmtekrachtpompen,  zonne-energie  bij nieuwbouw. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld en    stimuleert de burger door positieve financiŽle prikkels.

 

Naar boven

 

12. Lokaal bestuur

Voorafgaand aan verkiezingen is kritiek op het lokale bestuur een steeds terugkerend fenomeen. Het vertrouwen tussen de burger en het lokale bestuur wordt telkens op de proef gesteld. “Veel beloven maar weinig ten uitvoer brengen.”

“Doen wat je zegt”, is een  motto, waar de bevolking behoefte aan heeft.

Dit betekent, dat we de burgers op alle mogelijke wijzen moeten informeren over het beleid, waarop dit is gebaseerd en waarom er soms ( pijnlijke ) keuzes gemaakt moeten worden. Dit kost energie en tijd, maar is de enige manier om de burger te betrekken bij het bestuur. Middels bestaande structuren, zoals dorpsraden, verenigingen e.d. is het mogelijk om de bevolking te raadplegen en te informeren over beleid en verantwoording af te leggen.

Minimaal wil De PVDA, dat twee maal per jaar elke dorps- of wijkraad wordt uitgenodigd voor een informatief overleg met de politiek verantwoordelijken van het gemeentebestuur. Burgers zullen nog veel meer dan nu het geval is moeten worden ingelicht over bijvoorbeeld uit te voeren werkzaamheden in hun woonbuurt.

De PVDA nodigt vrouwen nadrukkelijk uit om een rol te spelen binnen de partij en de politiek. Dit leidt ongetwijfeld tot een verrijking van de discussie en een andere manier van besturen.

De PVDA draagt al vele jaren bestuursverantwoordelijkheid en trekt zich kritiek wel degelijk aan. Allereerst moet de burger de gemeente kunnen zien als een dienstverlener, waar men  terecht kan voor informatie en te woord wordt gestaan in een sfeer van oplossingsgerichtheid. Dit vereist, dat het bestuur heldere opdrachten geeft aan het ambtelijk apparaat om deze attitude aan te wenden. Onder een goede bereikbaarheid  verstaan we ook, dat er onderzoek wordt gedaan naar de openstellingtijden van diverse afdelingen. Een meer bedrijfsmatige opzet is hierbij uitgangspunt: avondopenstelling van loketten en ( ruimere ) mogelijkheden om op afspraak  de diensten te raadplegen.

Kernpunten

 • Dienstverlening verbeteren d.m.v. andere openstellingtijden.
 • De gemeente is meer dienstverlener dan controleur.
 • Burgers middels adviescommissies directer betrekken bij het bestuur.
 • Informatieoverdracht van bestuurders naar de burger middels het beleid te motiveren en helder te presenteren d.m.v. e-mail, websites, lokale televisie, folders, webcam e.d.
 • Minstens 2 maal per jaar overleg met dorps - en wijkraden en verenigingen.
 • Vrouwen worden met nadruk uitgenodigd zich te melden voor bestuurlijke functies.
 • Experimenten met commissie- en raadsvergaderingen op locatie.

  

Naar boven

 

De speerpunten verkiezingsprogramma 2006-2010

Gemeentelijke tarieven gaan komende vier jaar niet meer omhoog dan de landelijke index. De burger is er niet om financiŽle  gaten te dichten.

Aantal wethouders afstemmen op gemeentelijke organisatie. Onderzoek naar  afslankprocedure eigen organisatie.

Meer openbare aanbestedingen, dit verhoogt de transparantie en een gezonde concurrentie kan besparingen opleveren  van gemeentelijke middelen.

Meer woningbouw op de kernen, betaalbare woningen voor starters.

Afblijven van het ziekenhuis in Terneuzen. Een locatie in de gemeente met basis ziekenhuisfunctie behouden.

Meer wijkaandacht door vaste gemeentelijke onderhoudsteams en herinvoering van de wijkagent.

Gratis sport- cultuurpas voor elke jongere t/m 18 jaar.

Zwembad  Reijnaertland aantrekkelijker en flexibeler openingstijden. Anders heroriŽntatie op gemaakte subsidieafspraken.

De vandaal betaalt. Jonge of oudere  vernielers van gemeente-eigendom moeten de financiŽle gevolgen  zelf dragen.

Meer blauw op straat, politiebureau langer open.

Snel meldsysteem bij calamiteiten in BelgiŽ. Berichtgeving naar de burger moet goed georganiseerd worden. Actieplan binnen  een half jaar.

Behoud van werkgelegenheid bij onze bedrijven.

Een tunnelreductiekaart/ZVL-T.Tag voor inwoners van Zeeuws-Vlaanderen.

Maak Hulst weer bruisend. Snelle realisatie van innovatieve plannen. Een bezoekersmanagement reikt verder dan enkel de stad Hulst

 Naar boven