Ron's weblog 2010                  

 Archief logboek  2006  /  Archief logboek 2007 / Archief logboek 2008 / Archief logboek 2009

 
 

______________
Home

______________
Ron's Logboek

______________
Levensloop

______________
Waar sta ik voor?
______________
Veel gevraagd
______________
Artikelen

______________
De PvdA in Hulst

______________
Archief
______________
Klikken!
______________
Mail mij
 

Ron de Kort
Beukenstraat 5
4581 BT Vogelwaarde
0114-676107
06-
81166808

 

Klik op onderwerp in inhoudsopgave om naar stuk te springen

====================================================================================================

Zaterdag 20 november 2010: Programma en kandidatenlijst voor verkiezingen PS vastgesteld

Op een bijeenkomst van het gewest op zaterdag 20 november in hotel Terminus in Goes hebben de vertegenwoordigers uit de afdelingen het verkiezingsprogramma vastgesteld. Een tweetal amendementen om het standpunt over kernenergie en de ziekenhuissituatie in Zeeland duidelijker te maken werden overgenomen door de vergadering.

Na de vaststelling van het verkiezingsprogramma werd ook de kandidatenlijst vastgesteld, zoals die door de voorzitter van de kandidaatstellingscommissie aan de vergadering werd toegelicht. Dat betekent dus dat Annebeth Evertz, voor de eerste periode in Provinciale Staten, bij de komende verkiezingen lijsttrekker wordt. Zelf kreeg ik een mooie 4e plaats op de kandidatenlijst en dus ook goede kansen op een zetel in PS na 2 maart 2011.
Voor de volledige lijst klik hier.

Afgelopen zijn er in alle regio's van Zeeland bijeenkomsten georganiseerd met raadsleden, wethouders en burgemeesters. Zo weten we nu welke accenten in welke regio's gelegd moet  worden. In komende weken moeten we de campagne met al deze input gaan invullen. Want ook al zijn de verkiezingen vooral landelijk bepaald, toch kunnen regionale speerpunten de doorslag geven.

 

 

 

Woensdag 16 juni 2010: Herstart weblog met "zware kwesties"

Nu de verkiezingen weer al een tijdje achter ons liggen en we als coalitie de eerste vergaderingen achter de rug hebben, ga ik weer beginnen met het regelmatig bijhouden van mijn weblog.

Vanavond hadden we een goede fractievergadering met daarin goede discussies over hoe verder te gaan in het dossier Hedwigepolder, het dossier Perkpolder en natuurlijk de financiële toekomst van onze gemeente.
De Hedwigepolder wordt in een openbare vergadering besproken op woensdag 30 juni na afloop van het presidium. Basis voor deze bespreking is de brief van minister Verburg ( klik hier) waarin aan de gemeente wordt gevraagd om verder mee te werken met de uitvoeringsbesluiten.
Voor onze fractie is duidelijk dat het feit dat de gehele gemeenteraad tegen de ontpoldering is en blijft, geen heroverweging van dat besluit in Den Haag tot gevolg zal hebben. Men ligt daar echt niet wakker van.
Het lijkt onze fractie daarom verstandiger om toch aan te schuiven en te proberen de plannen zodanig tot uitvoering te laten komen, dat het rendement voor onze gemeente zo groot mogelijk is. Als we volharden om niet mee te praten en te werken zal het verder gebeuren zonder ons en moeten we maar afwachten wat er allemaal gebeurt.
Bovendien heeft juridisch advies uitgewezen dat de kans om met succes via de juridische weg het besluit te bevechten, vrijwel nihil is en ook met hoge kosten gepaard zal gaan.
Het wordt nu dus tijd om na de grote teleurstelling over het besluit tot ontpoldering, de belangen van onze inwoners op de eerste plaats te stellen.
Maar of de gemeenteraad daar op 30 juni ook unaniem hetzelfde over denkt valt te betwijfelen.

Dat tegelijkertijd met het raadsvoorstel voor het coördinatiebesluit inzake Perkpolder (www.perkpolder.nl)  ook een brief vanuit Middelburg kwam waarin het opstarten van de onteigeningsprocedure, was erg ongelukkig. Dit vertroebelde de discussie zeer waardoor niet meer over het voorliggende voorstel werd gesproken, maar meer over de gevolgen van de brief.
Ook het debat in de Eerste Kamer en de daar ingediende moties wekken weer de schijn dat er nog mogelijkheden zijn om de polder droog te houden. Ik betwijfel dat zeer.
Klik hier voor stenografisch verslag van overleg in Eerste Kamer over dit onderwerp.

Gelukkig komt gedeputeerde Harry van Waveren maandag 21 juni langs in de commissie ABZ om over de krimp te praten. Na afloop van de commissie ABZ zal er een besloten bijeenkomst zijn van de gemeenteraad aangevuld met de burgercommissieleden van Ruimte. In de besloten vergadering  zal gedeputeerde van Waveren tekst en uitleg geven over de stand van zaken inzake de grondverwerving bij Perkpolder. De verwachte aanvangstijd is 20.45 u.

 Omwille van de persoonlijke belangen van betrokkenen in het gebied is met de provincie afgesproken dat deze bijeenkomst een besloten karakter zal hebben.

Er wordt door de griffier op gewezen dat informatie die daar verstrekt zal worden mogelijk een vertrouwelijk karakter zal hebben.

De openbare discussie en meningvorming kan en zal vervolgens plaatsvinden tijdens de raadscommissie Ruimte van dinsdag 22 juni 2010.

Tijdens die behandeling wordt van de fracties de nodige discretie gevraagd m.b.t. de informatie die hen op maandag 21 juni 2010 zal worden verstrekt.

Hopenlijk krijgen we in het besloten deel die informatie die er voor zorgt dat we met de hele raad, uitgezonderd de SP, weer achter dit belangrijke project gaan staan.

Later meer over de financiële toekomst van Hulst.

Reacties naar ron@rondekort.nl

Naar boven

 

Maandag 15 maart 2010: Nieuw gemeentebestuur bijna rond

Afgelopen vrijdag hebben 4 partijen (Groot Hontenisse, PvdA, CDA en VVD) de intentie uitgesproken om samen het college te gaan vormen. In de raad hadden deze partijen samen 12 van de 21 zetels. Met het  vertrek van CDA-er van Eck bij die partij zal dit dalen naar 11 zetels, al mag worden verwacht dat voor veel voorstellen in de toekomst een ruimere meerderheid zal zijn. Dat heeft afgelopen periode wel uitgewezen. Zo veel verschillen de verkiezingsprogramma's van alle partijen niet.
Momenteel wordt nog druk overlegd om te komen tot een goed collegeprogramma waarbij zeker ook rekening zal worden gehouden met de aanstaande bezuinigingen vanaf 2012. Hoe groot die bezuiniging zal zijn, is nog niet bekend, maar verstandig om daar alvast rekening mee te houden is zeker.
Als er komende jaren nieuwe initiatieven komen, dan zullen die vrijwel zeker moeten komen uit de huidige begroting en dienen er keuzes te worden gemaakt. Verstandig lijkt het mij om die keuzes binnen 2 jaar te maken omdat de geschiedenis heeft bewezen dat een raad nauwelijks nog keuzes wil maken als reeds aan verkiezingen wordt gedacht.
Goed is zeker dat alle 4 partijen die in het college plaatsnemen goede connecties hebben naar andere bestuurslagen. Met de komende bezuinigingen en krimp in het verschiet, kan dat wel eens belangrijk zijn. Door samenwerking in de regio kunnen een aantal op ons afkomende problemen worden aangepakt.
Hieronder de beoogde wethouders:

F. van DriesscheD.J.G.M. van Damme - FassaertA. TottéC. de Kraker

 

 

 

 

 

 

 

 

Frank van Driessche             Diana van Damme-Fassaert    Adrie Totte                                Clen de Kraker
Groot Hontenisse                      PvdA                                              CDA                                             VVD

Het wordt zeker belangrijk dat in de komende jaren goed wordt samengewerkt door gemeenteraad en college waarbij de belangen van onze inwoners opde eerste plaats komen.

Reacties naar ron@rondekort.nl

Naar boven

====================================================================================

Zaterdag 6 maart 2010: Straatvoetbal Hulst - Terneuzen

Dinsdag 2 maart 2010: Stem op de PvdA !!

Stem drie maart PvdA! Drie jaar regeren.
Het was niet altijd makkelijk, maar wat hebben we veel bereikt. De laagste werkloosheid van Europa, halvering van de schooluitval, meer blauw op straat, dáár zijn we trots op. We waren graag doorgegaan maar overeenstemming over de militaire missie in Uruzgan bleek niet haalbaar. En nu heeft u de keuze. Stemt u voor een verdeeld Nederland of wilt u dat we samen de schouders er onder zetten? Kiest u voor keiharde bezuinigingen of voor eerlijk delen? Laten we hoge bonussen lopen of beschermen we de zwaksten? Stem drie maart Partij van de Arbeid. Omdat iedereen méételt. Want dat maakt onze economie sterker, onze vrijheid groter en onze samenleving prettiger.

Zaterdag 20 februari 2010: Dubbel gevoel

Vanmorgen zijn we zoals gepland in het kader van onze verkiezingscampagne rode rozen gaan ronddelen in Clinge en Sint Jansteen. Met een wat vreemd gevoel en spanning. Want hoe zouden de kiezers reageren op de val van het 4e kabinet Balkenende een paar uur geleden.
Dat het kabinet uiteindelijk viel, daar staat denk ik niemand van te kijken. Al werden we de afgelopen jaren vaak verrast met inventieve oplossingen als er weer eens onoplosbare problemen leken te zijn.

Persoonlijk vind ik het prima dat werd vastgehouden aan het eerder, door het voltallige kabinet, ingenomen standpunt om in 2010 uit Uruzgan te vertrekken. Zeker toen bleek dat een alternatief van de PvdA met F16's, training en extra ontwikkelingshulp ook niet bespreekbaar was.

Dat het wel een erg ongelukkig moment is om nu opgezadeld te zitten met een demissionair kabinet, is natuurlijk niet best. Ingrijpende beslissingen kunnen het komende half jaar niet worden genomen. Om nog maar niet te spreken over de mogelijke uitkomst van de te houden verkiezingen, waarbij het vormen van een meerderheids-coalitie bijna niet mogelijk zal blijken te zijn. Tenminste op basis van de huidige peilingen.
Laten we daarom maar keihard gaan werken om te proberen die peilingen om te buigen.
Ook moeten we afwachten wat de invloed is op de uitkomst van de komende gemeenteraadsverkiezingen.
In elk geval heb ik vanmorgen geen negatieve reacties gekregen bij het canvassen in Sint Jansteen. Wel een aantal positieve, en dat geeft de burger moed!!
Waarom is het kabinet gevallen? klik hier voor Q&A.

Reactie naar ron@rondekort.nl

Naar boven

Zaterdag 20 februari 2010: Greenpeace gaat te ver

Per direct heb ik afgelopen week het lidmaatschap van Greenpeace opgezegd en de maandelijkse stortingen stopgezet. Ik was al vele tientallen jaren lid van deze organisatie en ook al ben ik van mening dat Greenpeace veel goed werk doet, vind ik dat ze met de laatste actie "Stralend Zeeland" te ver zijn gegaan. Met deze campagne wordt heel Zeeland in een onterecht negatief daglicht gezet en dreigt er grote schade voor de belangrijke toeristenbranche.
Ik hoop dat veel zeeuwen mijn voorbeeld volgen, al zal een organisatie als Greenpeace zich daar waarschijnlijk niets van aantrekken. Maar ook voor een club als Greenpeace is maatschappelijk draagvlak belangrijk.

Reactie naar ron@rondekort.nl

Naar boven

Zondag 17 januari 2010: SP in Hulst zwalkt

spIn de openbare raadsvergadering van donderdag 17 december deed burgemeester Jan-Frans Mulder het voorstel aan de raadsfracties om op woensdag 20 januari 2010 eens in een informele setting ("met de beentjes op tafel") over een aantal onderwerpen met elkaar van gedachten te wisselen. Voor alle fracties, inclusief de SP, was het geen probleem om dit eenmalig eens te doen in een besloten bijeenkomst. Temeer daar de te bespreken zaken kort daarna toch in het openbaar aan de orde zouden komen.

Dat Ger van Unen kort voor de besloten bijeenkomst toch nog middels een brief aangeeft dat ze niet zal komen naar die bijeenkomst, stelt mij diep teleur. Afspraken niet nakomen is niet netjes. En als reden aangeven dat ze tegen ontpoldering zijn en dat ook zullen blijven, maakt ze niet uniek. Ik ga er vanuit dat alle fracties in de gemeenteraad van Hulst tegen ontpoldering waren en dat ook blijven.
De PvdA-fractie in elk geval wel. We schrijven dat ook in ons nieuwe verkiezingsprogramma.

Maar met elkaar eens discussiëren hoe om te gaan met allerlei ontwikkelingen, die gaan komen als de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder een feit is, dat kan volgens onze fractie zeker geen kwaad.
Op maandag 25 januari a.s. is er een openbare hoorzitting over het ingediende rijksinpassingsplan voor de Hertogin Hedwigepolder. Deze is aansluitend aan de commissie ABZ met waarschijnlijk aanvangstijdstip van 20.15 uur.

Reactie aan ron@rondekort.nl

Naar boven

Zaterdag 9 januari 2010: Overheden laten bevolking van Ossenisse stikken

Op maandag 16 november 2009 waren vertegenwoordigers van de provincie Zeeland (oa gedeputeerde Frans Hamelink), waterschap Zeeuwsvlaanderen (Jos Verdurmen) en de gemeente Hulst (wethouder Fons Dobbelaar) naar een overvol dorpshuis Hof ter Nesse in Ossenisse gekomen. Voor meer informatie over de aanleiding van deze bijeenkomst zie mijn weblog van 2009 (klik hier).
Tijdens deze bijeenkomst werd door de bestuurders toegezegd dat de versperringen direct zouden worden weggehaald en dat de aangebrachte klei zou worden verwijderd. Voorts werd toegezegd om met alle betrokkenen (provincie, waterschap, recreatiebedrijven en dorpsraad van Ossenisse) om de tafel te gaan zitten.

In de week volgend op de bijeenkomst is een gedeelte van het hekwerk verwijderd, maar noch de klei, noch de prikkeldraadafrastering is verwijderd. Nu, bijna 2 maanden na de bijeenkomst, is ook op nog geen enkele wijze een poging ondernomen om een overleg van de grond te krijgen. Met de dorpsraad is nog steeds geen contact gezocht om een overleg te regelen.

Ook een door de dorpsraad op 10 december 2009 geschreven brief aan gedeputeerde Hamelink heeft niets opgeleverd. Klik hier voor die brief.

Omdat de in de bijeenkomst van 16 november de gedane toezeggingen door de bestuurders niet waren nagekomen, werd een door mij ingediende motie door de gemeenteraad van Hulst op donderdag 17 december 2009 unaniem ondersteund. Voor de motie klik hier.

Komende week is er op 14 januari de jaarvergadering van de dorpsraad van Ossenisse. Ongetwijfeld zal het college van B & W van Hulst en dan met name de verantwoordelijke wethouder Dobbelaar worden gevraagd wat ze tot nu toe met de motie hebben gedaan of van plan zijn om te gaan doen. En hiermee de bevolking van Ossenisse en omgeving te steunen in hun verzet tegen het ontoegankelijk maken van de dijkvakken.

Via de motie was aan het college de volgende opdracht gegeven:

  • Om alles in het werk te stellen bovengenoemde zaken op zo kort mogelijke termijn te laten verwijderen en wandelen en fietsen ook weer mogelijk te maken.
  • Hierbij alle haar ten dienste staan politieke en juridische middelen te gebruiken om dit te bewerkstellingen.
  • Ook andere dijkvakken in onze gemeente met dezelfde problematiek op dezelfde wijze aan te pakken.

Jammer genoeg kan ik er vanwege m'n werk niet bij zijn, maar ik hoop dat het college laat horen dat zij serieus aan de slag gaat met die motie. Want dat is immers in het belang van alle inwoners en recreanten in onze gemeente. En om die belangen te dienen zijn ze aangesteld door de gemeenteraad van Hulst.
Indien nodig zal de PvdA-fractie het college aanzetten tot daden. Maar laat nu eerst de provincie en het waterschap eens tot actie komen.

Klik hier voor wat sfeerbeelden van de zeedijk bij "puttenstrandje" Ossenisse.

Reactie aan ron@rondekort.nl

Naar boven

===================================================================================================================